Rozhovor pro Nebeský festival Sweet / Sweet / Sweet

(Z doprovodných materiálů k Nebeskému festivalu Sweet / Sweet / Sweet, uspořádaném v rámci Pražského Quadriennale 2015 jako pocta režisérovi Janovi Nebeskému. Karel Dobrý se festivalu účastnil při některých uvedeních hudebně-pohybového projektu Sweet / Sweet / Sweet.)

 

Interview with Karel Dobrý (actor)
Q: One of the topics for the sweet festival is trash in public space. Do you think it is good to reuse stage material?
A: I think the cheaper is something, the better it is. The best scenography, the best stage design is trash. I am trash myself, so I am using myself as a stage trash too.  laugh

Q: What do you think is trash, metaphorically speaking?
A: People with no thought, no feelings, no desires… this is trash.

Q: What do you find sweet in life and in your work?
A: I find him sweet, Nebeský.  laugh  Love of course, children… In my job the end of performance is the sweetest part.

Q: What do you think is the relationship between music/weather/ politics?
A: Music and weather are all related, but no relation to politics… Politicians are beds not even worth recycling, they should go without returning in any shape, at least those who are now.

 

VOLNÝ  PŘEKLAD

Rozhovor s Karlem Dobrým (hercem)
Otázka: Jedním z hlavních témat „sweet festivalu“ je odpad ve veřejném prostoru. Myslíte, že je dobré použít znovu jevištní materiál?
Odpověď: Myslím, že je lepší, když je něco levnější. Nejlepší scénografie, nejlepší výprava, je odpad. Já jsem sám odpad, takže sám sebe také používám jako odpad.  laugh

Otázka: Co myslíte, že je odpad, obrazně řečeno?
Odpověď: Lidé s žádnou myšlenkou, žádnými pocity, žádnými touhami… To je odpad.

Otázka: Co nacházíte sladkého v životě a ve své práci?
Odpověď: Našel jsem sladkého jeho – Nebeského.  laugh  Láska, samozřejmě, děti… V mé práci je nejsladší část konec představení.

Otázka: Jaký je podle vás vztah mezi hudbou / počasím / politikou?
Odpověď: Hudba a počasí jsou vždy spřízněny, ale žádný vztah k politice… Politici jsou odpad, který dokonce ani nestojí za recyklaci, měli by odejít bez návratu v jakékoli podobě, alespoň ti současní.